festival:display 2013

Scroll down for English

11 – 16 juni 2013 är det återigen dags för festival:display!

Sällan har det varit så skoj och spännande att gå på dansfestival, eller för den delen, på Moderna Museet. Och bäst av allt: festival:display är bara första delen i en återkommande serie.
Örjan Abrahamsson, DN

Gå dit.
— Anna
Ångström, SvD

festival:display är en koreografifestival i form av en biennal som kurateras och koreograferas av Marie Fahlin och Rebecca Chentinell/Koreografiska Konstitutet. Festivalen presenterar koreografiska verk som utmanar och undersöker nya format att producera, presentera och se på dans och koreografi bortom det traditionella scenformatet.

När festival:display genomfördes första gången på Moderna Museet i april 2011 fick den ett fantastiskt mottagande och blev en succé hos såväl publik som kritiker, och fick ett mycket starkt gensvar från den egna branschen. Läs programmet och recensioner och se en kort video från festivalen på  www.koreografiskakonstitutet.se

I år har vi vidgat festival:display både konstnärligt och formatmässigt och utforskar ett övergripande tema, animism, och en ny plats som innebär ett större risktagande och ett experiment både för oss som kuratorer och för de medverkande. festival:display 2013 kommer att genomföras på Weld i Stockholm och presenterar nya verk av fler än 34 inbjudna koreografer och konstnärer! Läs mer om de medverkande under rubriken ”Inbjudna”.

Festivalen kommer att inta hela Weld, såväl scenen som de tre sidorummen, trappan, balkongerna, lagret och foajén. Alla medverkande verk presenteras i formatet av en integrerad grupputställning och föreställning och pågår parallellt och överlappande, de påverkar, samverkar, formar och omformar varandra. Tillsammans ingår de i verket festival:display 2013, en metakoreografi i rum, tid och rörelse, där de ingående verken, samverkan och påverkan dem emellan, skapar ytterligare lager och både koreograferar och blir koreograferade samtidigt som de tillsammans skapar en gemensam koreografisk helhet. Vi kommer att, tillsammans med de medverkande, skapa en festival där experiment, möten, risk, oväntade och oförklarliga speglingar, dissonanser och harmonier kommer att erbjuda publiken ett möte med ett helt fält, det koreografiska.

festival:display 2013 kommer att visas vid olika tidpunkter, både vardag och helg. Under festivalveckan kommer det också att finnas ett öppet mötesforum i foajén för samtal och reflektion mellan de medverkande och besökarna. Ett omfattande tryckt program kommer att delas ut och referensmaterial rörande temat och de medverkande konstnärerna kommer att finnas tillgängligt.

Med ett nytt format utmanar och inbjuder festival:display 2013 återigen medverkande och åskådare att ingå i en kontext och komposition av det mest högaktuella inom dans, konst och koreografi!

Välkommen att uppleva och medverka i festival:display 2013!

In English

11 – 16 June 2013, it is once again time for festival:display!

festival:display is a choreography festival in the form of a biennial, curated and choreographed by Marie Fahlin and Rebecca Chentinell/Koreografiska Konstitutet. The festival presents choreographic works that challenge and explore new formats to produce, present and perceive dance and choreography beyond the traditional stage format.

When festival:display was firstly shown, at the Modern Museum in April 2011, the response was fantastic and the festival became a success among both audiences and critics, and received a strong response from the choreographic field. Read the program and reviews and see a short video from the first festival at ww.koreografiskakonstitutet.se

This year we have expanded festival:display both artistically and in terms of format and explore an overall theme, animism, as well as a new location, which means a greater risk and experiment for us as curators and for the participants. festival:display 2013 will take place at Weld in Stockholm and presents new works from more than 34 invited choreographers and artists! Read more about the participants under the headline ”Invited”.

The festival will occupy entire Weld, both the scene as well as the three rooms, stairs, balconies, stores and the foyer. All participating works is presented in the format of an ongoing integrated group exhibition and performance, where the works run in parallel and overlapping, they affect, interact, shape and transform each other. Together they form the work festival:display 2013, a meta-choreography in space, time and motion, where the individual works, the interaction and influence between them, creates additional layers and both choreographs and is being choreographed while creating a common choreographic entirety. We will, together with the participants, create a festival where experiments, meetings, risks, unexpected and unexplained reflections, dissonances and harmonies will offer the audience an encounter with an entire field, the field of choreography.

festival:display 2013 will be shown at different times, both workdays and weekend. During the festival there will also be an open meeting forum in the foyer for discussions and reflections between the participants and audience. An extensive printed program will be distributed and reference material relating to the theme and the participating artists will be available.

With a new and challenging format festival:display 2013 again invites participants and spectators to take part in a context and composition of the most topical within dance, art and choreography!

Welcome to experience and participate in festival:display 2013!


Med stöd av/ With support by:           Stockholm Stad/ Stockholm City
Stockholms läns landsting/ Stockholm County Council


Kommentarer inaktiverade.