festival:display 2015


Välkommen till festival:display 2015 på Kungliga Operans Rotunda
den 17:e – 19:e september, kuraterad av Koreografiska Konstitutet!

Rotundanfestivaldisplay 2015_collage_final

Cristina Caprioli, Rebecca Chentinell, Marie Fahlin, Petter Jacobsson & Thomas Caley, Anna Koch, Sebastian Lingserius, PETER, Mårten Spångberg och Rebecka Stillman är inbjudna att koreografera och dansa varsitt nytt soloverk.

Koreografiska Konstitutet har för festival:display 2015 skapat en struktur och ett format där de ingående verken presenteras i en följd och där varje verk har sin egen, av koreografen vald, specifika ”scen” och publikplacering. Varje verk kommer att vara sex minuter långt och kommer att finnas noterat, av koreografen, i det tryckta programmet tillsammans med en text i vilken koreografen diskuterar verket och processen av att arbeta med koreografi, dans och notation och sambandet dem emellan. Mellan varje verk förflyttar sig publiken till en ny plats enligt instruktioner i programmet.

På vilket sätt förhåller sig koreografi till dansens efemeralitet? När och var tar koreografi plats? Hur förhåller sig den noterade koreografin till dansandet av densamma? På vilka sätt, och till vilken grad, är det möjligt att skapa en notation som fångar det essentiella i koreografin? För vem noteras koreografin? I festival:display 2015 presenteras tio olika möjliga svar på dessa frågor i form av nya soloverk.

 

Welcome to festival:display 2015 at the Rotunda of the Royal Swedish Opera
17th – 19th of September, curated by Koreografiska Konstitutet!

Cristina Caprioli, Rebecca Chentinell, Marie Fahlin, Petter Jacobsson & Thomas Caley, Anna Koch, Sebastian Lingserius, PETER, Mårten Spångberg and Rebecka Stillman are each invited to choreography and dance a new solo piece.

For festival:display 2015 Koreografiska Konstitutet has created a structure and a format where the participating works are presented one after the other and where every work has its own, by the choreographer chosen, specific ”stage” and placement of the audience. Every work will be six minutes long and will be notated by the choreographer in the printed programme together with a text in which the choreographer discusses the work and the process of working with choreography, dance and notation, and the relation between them. Between every work the audience change their position in the room according to instructions in the programme.

In what ways can choreography outlive the ephemerality of the dance? When and where does choreography take place? How does the notated choreography relate to the dancing of it? In what ways, and to what extent, is it possible to create a notation that captures what is essential to the choreography? For whom is the choreography notated? festival:display 2015 will present ten different possible answers to these questions in the form of solo works.

 

Med stöd från / With support by Stockholms stad