Kuratorer/Curators

 

Koreografiska Konstitutet
Koreografiska Konstitutet startades 2011 av Marie Fahlin och Rebecca Chentinell och har sedan dess kuraterat ett flertal projekt och festivaler på bland annat Moderna Museet, Weld, Bonniers Konsthall och Kungliga Operan, och startat en tidning, Koreografisk Journal.

Koreografiska Konstitutet rör sig mellan och kompletterar befintliga strukturer inom koreografiområdet och samarbetar med såväl institutioner som enskilda utövare. Genom våra projekt dekonstruerar och omformulerar vi de rådande ordningarna inom konstområdet koreografi och undersöker format, urvalsprinciper och kuratorskap. Våra skiftande positioner och verksamhetsroller möjliggör alternativa sätt att producera, skapa, kommunicera och mötas i och genom koreografisk konst.

Läs mer om Koreografiska Konstitutet, tidigare och aktuella projekt på
www.koreografiskakonstitutet.se

Marie Fahlin är utbildad vid School for New Dance Development och arbetar som koreograf, curator och dansare. Hennes arbete är inriktat på överskridningar mellan olika konstnärliga discipliner, i egna verk och i samarbeten. Fahlin driver Koreografiska Konstitutet tillsammans med Rebecca Chentinell. Sedan 2014 är hon doktorand i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola med projektet Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice.
www.mariefahlin.se

Rebecca Chentinell arbetar med dans och koreografi och har sin bas i Stockholm. Hon är utbildad på Kungliga Svenska Balettskolan och bedriver för närvarande forskningsbaserade masterstudier vid ArtEZ Institute of the Arts i Holland. Chentinell är en av medlemmarna i the thing och en av grundarna till Diggapony Collaborations. Sedan 2011 driver hon Koreografiska Konstitutet tillsammans med Marie Fahlin. Chentinell är också ordförande i Danscentrum Stockholm.
www.chentinell.com

 

Koreografiska Konstitutet
Koreografiska Konstitutet was founded in 2011 by Marie Fahlin and Rebecca Chentinell and has since then curated a number of projects and festivals at, among others, Moderna Museet, Weld, Bonniers Konsthall and the Royal Swedish Opera in Stockholm, and has started a magazine, Koreografisk Journal.

Koreografiska Konstitutet moves between and complements existing structures within the field of choreography and collaborates with as well institutions as individual practitioners. Through our projects we deconstruct and reformulate the given orders within the field of choreography and examines formats, selection principles and curatorship. Our shifting positions and roles enables alternative ways of producing, creating, communicating and meeting in and through choreographic art.

Read more about Koreografiska Konstitutet, past and current projects at www.koreografiskakonstitutet.se

Marie Fahlin is educated at the School for New Dance Development and works as a choreographer, curator and dancer. Her work focuses on transgressions between different artistic disciplines, in her own works and in collaborations. Fahlin runs Koreografiska Konstitutet together with Rebecca Chentinell. Since 2014 she is a PhD candidate at the Stockholm University of the Arts with her project Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice.
www.mariefahlin.se

Rebecca Chentinell is based in Stockholm and works with dance and choreography. She is educated at the Royal Swedish Ballet School and is currently doing a research-based Master at ArtEZ Institute of the Arts, the Netherlands. Rebecca is part of the thing and one of the founders of Diggapony Collaborations. Since 2012 she runs Koreografiska Konstitutet together with Marie Fahlin. Rebecca is also a board member of Danscentrum Stockholm, Dancentrum Riks and Dansalliansen.
www.chentinell.com