Om/About

 

festival:display är en koreografifestival i form av en biennal som kurateras och koreograferas av Marie Fahlin och Rebecca Chentinell/Koreografiska Konstitutet. Festivalens koncept och format utformas genom en omförhandling av relationen mellan det curatoriella och det koreografiska i förhållande till det specifika temat eller intresseområdet. Festivalen presenterar koreografiska verk som utmanar och undersöker nya format att producera, presentera och se på dans och koreografi bortom det traditionella scenformatet.

festival:display samlar koreografer och konstnärer, idéer och verk med helt olika metoder, uttryck, estetik och inriktning inom nutida dans och koreografisk konst i en gemensam föreställningsform. festival:display, med de ingående koreografiska verken och förslagen, är både en struktur och ett verk i sig. Festivalen bjuder publiken på en samling av det mest högaktuella inom rörelsebaserad konst och alla verk som presenteras i festival:display är premiärer!

festival:display genomfördes första gången på Moderna Museet, Stockholm, i april 2011 där nio inbjudna koreografer och konstnärer presenterade 13 premiärer. Festivalen tog plats i hela museet och var ett koreografiskt verk i sig självt där publiken genom programmets karta och tidtabell navigerade genom museet och festivalen. I maj 2013 presenterade 35 koreografer och konstnärer nya verk i relation till temat animism i festival:display på Weld, Stockholm. Koreografiska Konstitutet skapade en metakoreografi som inkluderade alla verken vilka publiken kunde både åskåda och/eller medverka i. Publika samtal hölls av inbjudna gäster bland de pågående verken.

Läs programmen, recensioner och se korta videos och bilder från festivalerna på www.koreografiskakonstitutet.se

 

festival:display is a choreography festival in the form of a biennial, curated and choreographed by Marie Fahlin and Rebecca Chentinell/Koreografiska Konstitutet. The concept and format of the festival is developed through a renegotiation of the relation between the curatorial and the choreographic in relation to the specific theme or field of interest. The festival presents choreographic works that challenge and explore new formats to produce, present and perceive dance and choreography beyond the traditional stage format. 

festival:display gatheres choreographers, visual artists, ideas and works with very different methods, expressions, aesthetics and directions within contemporary dance and choreographic art in a shared performance. festival:display, with the choreographic works and proposals included, is both a strycture and a piece itself. festival:display offers the audience a collection of motion-based works from some of the most interesting choreographers today.

The first festival:display took place at the Moderna Museet, Stockholm, in April 2011 and presented 13 premieres by nine invited choreographers and artists. The festival took place in the entire museum and was a choreographic work in itself where the audience navigated through the museum and festival using the program which included a map and time table for all the works. In May 2013 festival:display was presented at Weld, Stockholm, with 35 participating choreographers and artists presenting new works within the theme of animism. Koreografiska Konstitutet created a meta-choreography that included all the works, which the audience could both observe and/or take part in. Public talks were held in the middle of the ongoing works by invited guests.

Read the programmes, reviews and watch videos and photos from the festivals at www.koreografiskakonstitutet.se